กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวัชระ นนทโชติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางมณฑิรา จันทร์มุ่ย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 095-2630663
อีเมล์ : montirajunmui@gmail.com