กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุริยันห์ ยุติมิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0815050735
อีเมล์ : m0815050735@gmail.com

นายวัชระ นนทโชติ
ครู คศ.2

นางมณฑิรา จันทร์มุ่ย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3