กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจินตนา ศาสตร์เจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 098-6801321
อีเมล์ : gonoon13@gmail.com

นายชยุติ ชนชีวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0869507536
อีเมล์ : kurupik@gmail.com