กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจิระวัฒน์ โกสิทธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวดวงกมล ศรีไสยเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2