กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภชัย นวนหงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิณีรัตน์ โภชากร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสิริมา เก๊าหลิม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1