กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา สนรัมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0904890277
อีเมล์ : kanchana.S23072533@hotmail.com

นายไพรัตน์ บัวทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0945857654
อีเมล์ : outpairat101@gmail.com

นายสนธยา รักเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0913282619
อีเมล์ : makpukdee@gmail.com