กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรัตนา ศิลปกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนววรรณ หัตภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางอนุธิดา พงษ์สมยศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1