กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรัตนา ศิลปกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0946574552
อีเมล์ : rattana.sil13@gmail.com

นางนววรรณ หัตภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0945938996
อีเมล์ : Pplus642836@gmail.com

นางสาวอนุธิดา พงษ์สมยศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0936427926
อีเมล์ : 00thidanamz00@gmail.com