กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายสุริยันห์ ยุติมิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกนกวรรณ จันทรชิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1