กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายสุริยันห์ ยุติมิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวกาญจนา สมรัมย์
ครู คศ.2