ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวจ ถนอมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ก.ค.2534-15 มี.ค.2542
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พ.ค. 42 - 16 ธ.ค.42
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี พิมาณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ค.2543 - 13 พ.ย.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา กิตติวานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ก.พ.2544 - 20 เม.ย.2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 เม.ย.2549 - 14 ธ.ค. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธ.ค. 2555 - 2560
เบอร์โทรศัพท์ : 0874967700
อีเมล์ : dr.theekhawut@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง ศิลปกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน