คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือการให้บริการงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 619.61 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการใช้บริการห้องพยาบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 572.75 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการให้บริการบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 478.65 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.23 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 794.82 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.87 KB