ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ชั้น
จำนวนนักเรียน  
จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 42 30 72 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 37 27 64 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 21 28 49 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 100 85 185 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 31 30 61 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 35 28 63 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 38 55 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 83 96 179 9
รวม 183 181 364 15
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.66 KB