หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ระดับชาติ และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น /จำนวนชั่วโมงที่จัดให้เรียนต่อปี/ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ

          โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ และ ๕-๖  การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนทุกชั้นปี