วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  
    โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วม จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
คำอธิบาย
มุ่งมั่นพัฒนา                          หมายถึง เร่งพัฒนาให้เกิดผลโดยเร็ว โดยจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คุณภาพนักเรียน                     หมายถึง คุณภาพด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม           หมายถึง แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ห้องปฏิบัติการห้องสมุด
                                                        และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    หมายถึง หลักการมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน และความไม่ประมาท
ชุมชนมีส่วนร่วม                     หมายถึง ผู้ปกครองและองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนในการจัด
                                                         การศึกษาของโรงเรียน