ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
     โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 35 ไร่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.. 2534 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โดยมีนายยืนยง กลิ่นรัตน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา (ตำแหน่งในขณะนั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้บริหารโรงเรียน
ต่อมาในวันที่ 
กรกฎาคม พ.. 2534
กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง
นายสำรวจ ถนอมศักดิ์ อาจารย์
2  
โรงเรียนชลธารวิทยา 
รักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสักวิทยามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมและมีคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสวีวิทยา โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนศรียาภัย  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โรงเรียนชลธารวิทยา และโรงเรียนด่านสวี 
มาช่วยสอนนักเรียนเป็นการชั่วคราว
- แผนที่(ดาวน์โหลด)
 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.06 KB